Young Dancers, Caspian Sea

Photo: Young dancers on a beach, Caspian Sea