Autumn Foliage, Japan

Photo: View of trees in autumn, Hokkaido, Japan