Shui Woman, China

Photo: A Shui woman plowing a field in Guizhou Province, China