Debre Sina, Ethiopia

Photo: Men sitting on an outcropping above Debre Sina, Ethiopia