Fethiye, Turkey

Photo: Portrait of a man in Fethiye, Turkey