Khargush, Tajikistan

Photo: Portrait of a young woman in Khargush, Tajikistan