P128

Guizhou, China

Photo: Miao village by a river in Guizhou, China