Omo Valley, Ethiopia

Photo: Portrait of an Ethiopian woman in the Omo Valley, Ethiopia