Simien Mountains, Ethiopia

Photo: Sunset in the Semian Mountains, northern Ethiopia