Pokomo, Ethiopia

Photo: Portrait of an Ethiopian girl wearing bead necklaces