Machiguenga Women, Peru

Photo: A group of Machiguenga women, Peru