Caucasus Mountains, Georgia

Photo: View of a landscape in the Caucasus Mountains, Georgia